پاسور آنلاین

توضیحات چهاربرگ :
این بازی معمولاً به صورت دو نفره انجام می‌شود اما می‌توان چهار نفره هم بازی کرد هنگامی که چهار نفر بازی می‌کنند بازیکنان به دو تیم دو نفره تقسیم می‌شوند و به شکل ضربدری کنار هم می‌نشینند و بازی را انجام می‌دهند و هر كدام از طرفين كه زودتر به امتياز ٦٢ برسد برنده بازيست.

بازی:
در این بازی بعد از بر زدن ، چهار برگ به هر بازیکن داده می‌شود و چهار برگ هم روی زمین گذاشته می‌شود (به صورت رو) سپس هر شخص باید به نوبت کارتی را بیندازد در موارد زیر می‌تواند کارت‌ها را جمع کند:

هر چند برگ ورق که روی هم مجموعشان یازده شود (مثلاً:۷+۴=۱۱ یا ۸+۲+۱=۱۱) را می‌تواند بردارد.

سرباز تمام برگ‌ها را به جز ملکه و شاه می‌تواند بردارد. (در صورتی‌که برگ عدد و سرباز بر روی زمین باشد، سرباز یا برگه‌های عدد ویا سرباز بر روی زمین افتاده را برمی‌دارد).

شاه می‌تواند با یک شاه برداشته شود.

ملکه می‌تواند با یک ملکه دیگر برداشته شود.

بعد از خالی شدن دست‌ها دوباره چهار برگ به هر بازیکن داده می‌شود تا دست بعدی شروع شود و این عمل تا زمانی که برگی نماند ادامه می‌یابد

بازی چهار نفره شبیه بازی دو نفره می‌باشد با این تفاوت که دو نفری که روبروی هم می‌باشند به صورت شراکتی امتیاز جمع می‌کنند.در انتهای هر ست بازی (ست ششم)، اگر برگ یا برگ‌هایی روی زمین مانده باشد، تمام آن برگ‌ها به بازیکنی می‌رسد که آخرین برگ را برداشته باشد.

سور:
سور زمانی زده می‌شود که با جمع شدن برگ‌ها هیچ برگی روی زمین نماند چه با سرباز جمع شوند و چه بدون سرباز، و بازیکن بعدی برگی به غیر از سرباز روی زمین بیندازد، اگر بازیکن بعدی مکمل برگ را داشته باشد سور را می‌زند. اگر بعد از جمع شدن برگ‌ها نفر بعدی که در آستانهٔ سور دادن می‌باشد برگ سرباز را روی زمین بیاندازد نفر بعدی نمی‌تواند سور بزند حتی اگر با سرباز خودش سرباز نفری که سرباز وی زمین انداخته را بردارد. در واقع برای سور ندادن به نفر بعدی می‌تواند در صورتی که سرباز داشته باشد آن را بیاندازد.

محاسبه سور در بازیلند نیز کاربر را محدود نکرده و تا اخرین برگه شامل قانون سور میباشد.

در حالتی که سه تا شاه یا ملکه روی زمین باشد بعد از بردن یکی از برگ‌ها دو برگ دیگر تا آخر روی زمین می‌ماند و سوری زده نمی‌شود.

امتیاز و شمارش:
به ترتیب زیر شمارش می‌شود:

ابتدا خاج‌ها (گشنیز) شمرده می‌شود هر بازیکنی که هفت خاج داشته باشد، هفت امتیاز می‌برد و بازیکن (یا تیم) دیگر امتیازی نمی‌برد

هر سور پنج امتیاز

ده خشت سه امتیاز

دو خاج دو امتیاز

هر سرباز یک امتیاز

هر آس یک امتیاز

مجموع امتیازهای هر دور بازی منهای سور ۲۰ امتیاز است. در انتها کسی (یا تیمی) که بیشتر از بقیه امتیاز داشته باشد برنده آن دور خواهد بود. دورها باید تا امتیاز پایانی پی گرفته شود. معمولاً امتیاز٦٢ به عنوان حد پایانی شناخته شده و هر کس (تیم) زودتر به این عدد برسد، بازی را برده‌است.

توضیحات بازی حکم :
این بازی به دو نوع چهارنفره و دونفره میباشد،در گونهٔ چهارنفری حکم بازیکنان دوبه‌دو یار یکدیگرند اساس برد و باخت در هر «دور بازی» بر برنده شدن در «هفت بازی» یا «هفت دست بازی» استوار است و اساس برنده شدن در هر دست بازی کسب هفت امتیاز است که به هر کدام از این امتیازها هم «دست» می‌گویند و برنده شدن هر امتیاز را اصطلاحاً «دست‌گرفتن» می‌گویند. پس مثلاً ممکن است در بازی پنجم از هفت بازی گروه بازنده شش دست گرفته باشد و گروه برنده هم که هفت دست گرفته‌است. در گونهٔ چهارنفر امتیازها برای تیم لحاظ می‌شود و نه فرد.

حکم بازیلند در زمانبندی بازی ابتکار عمل داشته و آن را برای کاربر آسان کرده و علاوه بر ۷دست قانونی، در صورت دلخواه میتواند به دو روش ۳ و ۵ دست هم انجام بدهد که تنظیمات ان در منوی تشکیل و ساخت اتاق گنجانده شده است.

ارزش مجرد کارت ها :

ترتیب ورق‌های هر خال بر اساس ارزیابی درجه نظامی، از کمینه به بیشینه بدین ترتیب است: ۲ (کم‌درجه‌ترین خال)، ۳، ۴…۱۰، سرباز، بی‌بی، شاه، تک (آس، ایس یا اصطلاح انگلیسی Ace). به‌طور پیش‌فرض خال‌ها بر یکدیگر برتری و غالبیتی ندارد. اما پس از تعیین خال حکم توسط حاکم، برتری و غالبیت از سوی تمامی خال‌های حکم بر تمامی مجموع 39 خال دیگر برقرار می‌شود. ضعیف‌ترین ورق این 13 خال برتر و غالب، ورق با نمره ۲ است که از مجموع 3 ورق‌ تک (آس) خال‌های دیگر هم برتر و غالب‌تر شناخته و در نظر گرفته می‌شود. خال حکم در ابتدای هر دور (Round) بازی توسط فردی که در مقام حاکم آن دور نشسته است، تعیین می‌شود.

صورت نشستن و تعیین حاکم برای بار نخست:

افراد بر رأس‌های یکی مربع می‌نشینند. اگر پیشتر یارکشی انجام شده باشد افراد باید به گونه‌ای بنشینند که یار هر کس روبرویش (یعنی رأس مقابل) باشد. سپس یکی از چهار نفر ورق‌ها را پس از برزدن یک یک از رو به صورت پادساعتگرد به افراد می‌دهد (یعنی آشکارا بر زمین می‌گذارد تا همگان ببینند) بنابراین خودش آخرین نفری‌است که ورق دریافت می‌کند. نخستین کسی که آس دریافت کند (یا اصطلاحاً نخستین کسی که «آس بیاورد» یا «به او آس بیفتد») حاکم می‌شود. اگر یارکشی پیشتر انجام شده باشد ورق‌ها جمع‌آوری می‌شود و پس از برخوردن تقسیم ورق‌ها برای بازی اصلی آغاز می‌گردد (اصطلاحاً دست داده می‌شود). اگر یارکشی انجام نشده باشد دادن ورق‌ها به صورت تک‌تک بر همان سمت پیشین به افراد ادامه می‌یابد تا شخص دیگری آس دریافت کند. این شخص یار حاکم خواهد بود. پس از اینکه یار حاکم تعیین شد. تغییر مکان احتمالی برای روبروی هم قرار گرفتن یاران صورت می‌گیرد.

صورت تقسیم ورق‌ها میان بازیکنان

به تقسیم ورق میان بازی‌کنان اصطلاحاً «دست‌دادن» یا «ورق‌دادن» می‌گویند. در هر دست بازی بازیکنی که سمت چپ حاکم نشسته‌است دست می‌دهد. یعنی به گونه‌ای دست داده می‌شود که نخستین ورق به حاکم رسد و آخرین ورق به دست‌دهنده. ورق‌دهنده پس از بُرزدن ورق‌ها به اندازهٔ کافی دستهٔ ورق‌ها را از پشت (یعنی بر زمین می‌نهد یا بر کف دستش نگاه می‌دارد و کف دست سوی یار حاکم می‌برد تا یار حاکم آن را «کوپ کند». منظور از کوپ کردن این است که یار حاکم در ستبرای دستهٔ‌ورق نقطه‌ای (ورقی) را انتخاب کند و بدون برهم زدن ترتیب ورق‌ها و البته بدون نگاه کردن آن‌ها ورق‌های زیر آن نقطه را رو قرار می‌دهد که در این صورت اگر برگ یار حاکم زیر 10 باشد حاکم نمی تواند برگ را زمین بریزد در صورت «کوپ نکردن» این امکان وجود دارد که اگر حاکم از ورق های دریافتی ورق بالای 10 نداشته باشد دست را زمین بریزد.

بازی به صورت پادساعتگرد میباشد. دربازی نوبت باید رعایت شود وهیچکس حق ندارد زودتراز نفربعدی بازی کند .

به خال نخستین ورقی که بر زمین قرار داده شده‌است (و همچنان بر زمین است) «خال زمینه» می‌گویند. پس شخص حاکم با «آمدن» ورق، خال زمینه را تعیین کرده‌است. جهت ترتیب نوبت افراد همان جهتی‌است که دست داده شده‌است (معمولاً پادساعتگرد). اگر کسی در دستش ورقی از خال زمینه داشته باشد، حق آمدن ورقی از خال دیگر را ندارد و باید ورقی با همان خال زمینه بازی کند. اگر ورقی با خالِ آنِ زمینه ندارد، هر ورق دیگری را می‌تواند بازی کند. اگر خال زمینه حکم نباشد، هر ورقی از هر خالی جز خال حکم ارزشی کم‌تر از ورق زمینه دارد. یعنی مثلاً اگر ورق زمینه پنجِ دل باشد و [خالِ] حکمْ پیک باشد و شخص در دستش دل نداشته باشد اگر آس خشت هم بازی کند ارزش آس خشتش از پنج دل کمتر است. اگر شخص خال زمینه را ندارد و خال زمینه حکم نباشد هر ورقی از خال حکم از ورق زمینه ارزشش بیشتر است. اگر خال زمینه حکم باشد و شخص حکم نداشته باشد به هیچ تدبیری نمی‌تواند ورقی با ارزش‌تر از ورق زمینه بازی کند. هر گاه کسی خال [غیر حکم] زمینه را ندارد و ورقی با خال حکم بازی کند و اولین نفری باشد که خالی حکم بازی می‌کند به اصطلاح ورق زمینه را «بریده‌است» و در حالت کلی‌تر خال زمینه را بریده‌است. ممکن است کسی روی دست او ببرد یعنی او هم از خال زمینه نداشته باشد و ورق حکمی با ارزشی بالاتر از ورق برندهٔ اول بازی کند. نکته: اگر تیم که به امتیاز ششم میرسد کوت کند، به امتیاز یک برمیگردد و تیم دیگر در امتیاز خود باقی میماند.

پس از اینکه هر چهار نفر ورق‌های خود را بازی کردند با ارزش‌ترین ورق با توجه به ورق زمینه تعیین می‌شود و یک امتیاز (دست) نصیب تیمی می‌شود که یکی از بازیکنانش با ارزش‌ترین ورق را بازی کرده‌است. پس از کسب امتیاز ورق‌ها (این ورق‌ها هر بار چهار ورق‌اند) از صحنهٔ بازی کنار می‌رود و کسی حق مشاهده دوباره آن‌ها را ندارد و شخصی که در نوبت قبل باعث کسب امتیاز برای تیمش شده‌است باید از نو ورقی بازی کند. پس در نوبت دوم شخص حاکم لزوماً نخستین کسی نیست که بازی می‌کند؛ و برگ زمینه را شخصی که دست قبل باعث کسب امتیاز شده‌است تعیین می‌کند. اما جهت ترتیب نوبت‌ها همچنان حفظ می‌شود. (یعنی مثلاً پادساعتگرد می‌گردد) تیمی که هفت امتیاز کسب کند بازی را برنده شده‌است. اگر تیم برنده همان تیم حاکم باشد، حاکم همچنان حاکم باقی می‌ماند و اگر تیم حاکم شکست خورد، حاکمْ خودْ ورق‌دهنده می‌شود و به همان ترتیب نوبت پیشین ورق می‌دهد. (پس از برخوردن ورق‌ها). اگر در یک دست بازی یکی از تیم‌ها ۶ باشد و همان تیم، تیم مقابل را کُت کند، تیم کت‌کننده بازی را برده است.

اگر در یک دست بازی یکی از تیم‌ها هیچ امتیازی کسب نکند به اصطلاح «کُت» می‌شود. اگر تیم کت شونده تیم حاکم باشد سه باخت و اگر تیم کت شونده حاکم نباشد دو باخت در نظر گرفته می‌شود. به «کُت شدن» تیم حاکم، «حاکم کتی» می گویند.

درمجموعه بازیلند قوانین سرس نرس و آس نرس هم اجرا میشود که در تنظیمات ساخت اتاق گنجاده شده که بنا به دلخواه کاربر میتواند در بازی فعال و اجرا شود.که درصورت انتخاب حکم به این صورت نرس را با N،سرس را S، و آس نرس را با An در کنار پروفایل حاکم نشان داده میشود.

توضیحات بازی شلم :
در این بازی هر بازیکن ۱۲ برگ دریافت می‌کند. سپس شروع به خواندن امتیازی که می‌توانند بگیرند می‌کنند. مثلاً ۱۲۵ امتیاز از کل ۱۶۵ امتیاز ممکن یا ۲۰۰ امتیاز در صورت وجود جوکر در بازی. کسی که امتیاز بالاتری را بخواند به عنوان حاکم تعیین می‌شود. سپس او با همکاری یارش باید تلاش کند تا امتیاز تعهد شده را کسب کند. در اینصورت او به همان تعداد امتیاز که کسب کرده امتیاز دریافت می‌کند. بازی ادامه خواهد داشت تا وقتی که یک تیم زودتر به امتیاز نهایی برسد. در این بازی بردن هر دست ۵ امتیاز دارد. هر ۵ لو، ۵ امتیاز ‚ هر ۱۰ لو، ۱۰ امتیاز و هر تک (آس) هم ۱۰ امتیاز دارد، جوکر قرمز ۲۰ امتیاز و جوکر مشکی ۱۵ امتیاز. به این ترتیب در مجموع کل امتیاز یک بازی۲۰۰ امتیاز است. این بازی بدون جوکر و با مجموع ۱۶۵ امتیاز هم انجام می شود. پخش کردن ورق هم توسط لیدر به تشخیص وی می‌باشد که می‌تواند به صورت دلخواه از نظر تعداد و تنوع تعدادی بین افراد توزیع نماید.در صورتی که در پایان بازی (بازی آخر) هر دو تیم به امتیاز نهایی برسد تیمی برنده است که امتیاز بیشتری را کسب کرده‌است.

بازی شلم در بازیلند به صورت 2 نفره و 4 نفره قابل بازی است.

توضیحات بازی بیدل:
بازی بیدل به صورت سه یا چهار نفره انجام شده و هر کسی تنها برای خودش و به سود خودش بازی می‌کند. در هر دست بازی هر ۵۲ برگ میان بازیکنان پخش می‌شود (هر یک ۱۳ برگ) و هر بازیگر می‌بایست در آغاز هر دست بازی سه برگ را به دیگر بازیگران واگذار کند.

این بازی ۲۶ امتیاز منفی دارد. هر برگ دل یک امتیاز منفی و برگ بی بی پیک ۱۳ امتیاز منفی در برخواهد داشت که در صورت رسیدن امتیازات منفی به ۱۰۰ بازی به پایان می‌رسد و کسی که امتیازات آن از همه کمتر باشد برنده بازی خواهد بود .[۱] همچنین اگر بازیگری بتواند همه برگ‌های منفی یک دست را جمع کند، او صفر امتیاز منفی و دیگر بازیگران ۲۶ امتیاز منفی می‌گیرند.

قوانین بازی:

– در شروع دست اول بازی هرکس باید 3 کارت به نفر سمت راست خود بدهد و سه کارت از نفر چپ خود بگیرد بعد از اتمام این دست(تموم شدن کارت‌ها و شمارش امتیازات)

در شروع دست دوم بازی هرکس باید 3 کارت به نفر سمت چپ بدهد.

در شروع دست سوم بازی هرکس باید 3 کارت به نفر روبرو بدهد و 3 کارت بگیرد.

دست چهارم دست بدون پاس می‌باشد و کسی کارتی به دیگری نمی‌دهد. و بعد از این دست همانند دست اول پاس به راست خواهد بود در واقع بازی هر 4 دست یک بار تکرار می‌شود.

– بازی همیشه با کارت 2 گیشنیز شروع می‌شود کسی 2 گیشنیز دارد باید بازی را شروع کند(بعد از پاس دادن کارت ها)

– تا وقتی کسی کارت دلی رد نکرده باشد کسی اجازه بازی با دل ندارد.

– در شروع بازی( منظور همان دستی که با 2 گیشنیز شروع می‌شود) کسی اجازه رد دادن کارت دل و بی بی پیک ندارد یعنی کسی امتیاز منفی نمی‌خورد.

– هر کس امتیاز آن از 100 (و خود 100) عبور کرد کسی که امتیاز از همه کمتر است برنده بازی می‌شود.

– اگر بعد از رد شدن امتیاز کسی از 100 امتیازات 2 نفر یا بیشتر برابر بود بازی یک دست دیگر ادامه خواهد داشت.

– در حالت 40 امتیازی پایان بازی می‌تواند 100 یا 200 باشد.

– در حالت حکمی کسی که در یک دست بی بی پیک بگیرد نفر سمت راست او حاکم می‌شود.

بازی بیدل در بازیلند به صورت 4 نفره قابل بازی است.

توضیحات بازی هفت خبیث:

نحوهٔ شروع بازی به این شکل است که به هر نفر یک سری برگه (معمولاً ۷ برگ) در جهت پادساعت‌گرد داده می‌شود و سپس کارت‌های باقی‌مانده را به پشت در وسط می‌گذارند و روترین کارت از کارت‌های روی زمین را کنار کارت‌هایی که از پشت هستند از رو قرار می‌دهند. بازی به این شکل است که باید یا آن عدد مورد نظر یا آن خال را در وسط گذاشت. برای مثال اگه ۳ دل رو بود اگر بازیکن کارت دل داشت دل بازی می‌کند در غیر این‌صورت باید ۳ یک خال دیگر را بازی کند. اگر هیچ‌کدام از این حالت‌ها نباشد، باید یک کارت از زمین بردارد. اگر کارت برداشته شده با کارت روی زمین سازگار بود آن را در کنار کارت روی زمین قرار می‌گیرد، در غیر صورت آن کارت را درون دست خود قرار داده و نوبت نفر بعدی می‌باشد. بازی تا جایی ادامه دارد که یک نفر تمام کارت‌های درون دست خود را در روی زمین بگذارد. در این زمان، آن شخص برنده است و دور بعد بازی از او شروع می‌شود. همچنین کارت‌های باقی مانده دست افراد به صورت امتیاز منفی شمرده می‌شود.

برای خاتمه بازی باید مقدار حداکثر امتیاز منفی یا حداکثر تعداد دست بازی (یا هر چیز دیگر به صورت توافقی) مشخص شود؛ و هر کس به این امتیاز برسد یا شرایط دیگر انجام شد، بازی تمام است و کسی که کمترین امتیاز منفی را دارد، برنده می‌باشد. یک نکته که وجود دارد این است که زمانی که دوبرگ دست شماست و یکی عدد هشت باشد و جایزه شما نیز هم خال یا عدد برگه زمینه باشد لازم نیست تک برگ گفته شود.

بازی را می‌توان به صورت حذفی و بدون شمردن امتیاز منفی انجام داد. به این صورت که هرکس زودتر برگه تمام کرد، نفر اول و ادامه افراد بازی را ادامه داده تا نفر آخر مشخص شود. در این حالت وقتی تعداد افراد دو نفر شد، طبق منطق بازی علاوه بر برگه ۸، برگهٔ آس نیز جایزه به حساب می‌آید و شخصی که این برگه را روی میز قرار داد، می‌تواند برگهٔ دیگری هم روی میز بگذارد. نکته ای که وجود دارد این است که اگر دوبرگ دستتان باشد و یکی هشت باشد و جایزه شما نیز هم خال یا عدد زمینه باشد باید تک برگ بگوید و جایزه خود را بیندازد و پایان بازی را اعلام کند نکته: اگر کسی دو کارت آخرش ۸ و یک باشد باید تک برگ را بگوید و گرنه باید جریمه شود

قانون‌های این بازی به دو صورت اصلی و فرعی تقسیم‌بندی می‌شود. قوانین اصلی همواره ثابت می باشند ولی می‌توان با توافق بازیکننان از اجرای تمامی یا برخی از قوانین فرعی صرف نظر نمود.قوانین اصلی نحوه ادامه بازی را مشخص می‌کنند. بازی از نفر بعد از نفر کارت پخش کن در جهت گردش عقربه‌های ساعت آغاز می‌شود و بر اساس اعداد و نوع کارت هایی که آخرین بازیکن بر زمین گذاشته ادامه می‌یابد. روند تغییر بازی بر اساس کارت‌ها به صورت زیر است:

عدد ۱۰: جهت چرخش بازی را برعکس می‌کند.

عدد ۲: یکی از افراد بازی را یک برگ جریمه بر می دارد.

عدد ۷: با رو شدن عدد ۷ برای اولین بار، اگر بازیکن کارت ۷ داشته باشد، بازی می‌کند در غیر این‌صورت باید ۲ کارت از روی زمین بردارد. بعد از برداشتن ۲ تا کارت، برای نفر بعدی عدد ۷ یک عدد معمولی در نظر گرفته می‌شود و بازی ادامه پیدا می‌کند.

تبصره: با روشدن عدد هفت، اگر بازیکن عدد ۷ بازی کند، نفر بعد باید ۴ تا کارت بردارد و اگر وی هم ۷ بازی کند، نفر بعدی باید ۶ تا کارت

بردارد و به‌همین روال دو کارت اضافه می‌شود. پس از برداشتن جریمه و شروع بازی توسط نفر بعد اگر مجدد عدد ۷ رو کند جریمه تعلق گرفته و روند بازی همانند قبل می‌باشد.

عدد ۸: جایزه دارد و کسی که آس بگذارد باید یک کارت دیگر هم بگذارد. اگر شخص مورد نظر نمی‌توانست کارت دیگری بگذارد، مانند شخصی است که نوبتش شده و نمی‌تواند کارتی روی زمین بگذارد؛ بنابراین باید جریمه بردارد.

آس: نوبت نفر بعد را می‌سوزاند و نفر بعد از آن باید بازی کند.

سرباز: بازیکنی که سرباز بیاورد می‌تواند حکم را به دلخواه خودش تغییر دهد. زمانی که یه برگ وسط هست (بجز ۷) و بازیکنی که نوبتشه برگی که با اون همخوانی داشته باشه، نداره، اما سرباز توی برگه هاش هست میتونه سرباز بیاد. زمانی که سرباز اومد حکم رو هم میتونه عوض بکنه. مثلاً اگه برگه وسط دل هستش میتونه بگه حکم اسپیک شده.

تک کارت:وقتی بازیکنی یک ورق دارد، باید با صدای بلند بگوید «تک کارت!».

تبصره: (بازیکنی که تک کارت نگفته باشد و پیش از متوجه شدن سایر افراد از این موضوع برگ‌های خود را تمام کند، مشمول جریمه نمی‌شود) هر اشتباهی در اجرای قوانین اصلی که در حین بازی انجام می‌شود، برداشتن یک کارت جریمه توسط شخص خطاکار شامل می‌شود.

قوانین فرعی:

قانون اول: تخلفات اضافی که شامل جریمه می‌شود: بدون نوبت بازی کردن، تأخیر در بازی کردن و یا اینکه فرد کلمه “من” را بگوید که در این صورت فرد مجبور به برداشتن یک کارت میشود و …

قانون دوم: اگر شخصی آخرین کارتی که روی زمین قرار داد، آس بود، باید جایزه کارت خود را نیز بگذارد و با توجه به این موضوع که دیگر کارتی در دست ندارد، باید از روی زمین جریمه بردارد و درصورت توان آن کارت را روی زمین قرار دهد و برنده شود. هنگام برداشتن جریمه باید تک کارت بگوید؛ ولی قانونی هم وجود دارد که در هر شرایطی بازیکنی که عدد۸ داشت می‌تواند از جایزه خود صرف نظر کند و مشمول جریمه نشود اما اگر صرف نظر نکرد باید کارت بردارد.

قانون سوم: اگر شخص A آخرین کارتی که روی زمین قرار داد عدد ۷ بود، باید بازی تا زمانی که شخصی ۷ نداشت ادامه پیدا کند، به این صورت که اگر نفر B کارت ۷ داشت، روی زمین بگذارد و نفر C اگر ۷ داشت روی زمین بگذارد تا جایی که نوبت شخصی شد و ۷ نداشت. در این موقع شخص مورد باید به ازا هر ۷ رو شده، ۲ کارت جریمه بردارد. با این روش فرض کنید بازی ۴ نفره است و نفر A آخرین کارتی که روی زمین قرار داده ۷ باشد، و نفر B و C و D هم ۷ داشته باشند؛ بنابراین نفر A باید هشت عدد کارتبرداشته و بازی تمام نمی‌شود. اصطلاحاً به این قانون، قانون ترکش می‌گویند.

قانون چهارم: اگر شخصی A آس روی زمین قرار داد، نوبت نفر B سوخت می‌شود مگر اینکه شخصB هم آس داشته باشد. در این صورت نوبت C می‌سوزد. (مگر اینکه C هم آس داشته باشد و به همین ترتیب ادامه دارد).

بازی هفت خبیث در بازیلند به صورت 3 نفره و 5 نفره قابل بازی است.