دومینو بازیلند Domino

قوانین بازی دومینو :

دومینو نوعی بازی است که به وسیلهٔ قطعه‌های مستطیلی کوچکی انجام می‌شود. یک دست دومینو معمولاً از ۲۸ عدد دومینوی مستطیلی تشکیل شده که هرکدام شامل دو مربع کنار هم هستند. روی هر مربع ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ نقطه وجود دارد.  دومینو را می‌توان ۲ و ۴ نفره بازی کرد که در بازی ۴ نفره بانک وجود ندارد. دو فرد روبروی هم نیز شریک یا یار یکدیگر محسوب می‌شوند.

بازی با یک دومینو شروع می‌شود و برای اضافه کردن یک دومینو جدید باید یکی از مربع‌های آن را با مربعی در یکی از دو انتهای زنجیر موجود جفت کنید (یعنی هر دو مربع تعداد یکسانی نقطه داشته باشند). بازیکنان با تعداد مساوی دومینو شروع می‌کنند و برنده کسی است که زودتر از همهٔ دومینوهایش را مصرف کند. اگر دومینوهای اضافه‌ای وجود داشته باشند، در بازار بازی قرار می‌گیرند. در هر نوبت هر بازیکن یک دومینو به زنجیر اضافه می‌کند و اگر نتوانست، نوبت را به حریف واگذار می‌کند و یک دومینو از بازار برمی‌دارد (اگر بازار خالی نباشد). ممکن است یکی از بازیکنان تنها یک دومینو داشته باشد تا بازی را به انتها برساند اما با بسته شدن راه ممکن است تمام بازار را برای پیدا کردن دومینویی که راه او را بسته، بردارد و دومینوی مورد نظر را پیدا نکند و دست آخر بازی را واگذار کند. اگر بازیکن به بازار برود و سنگی در بازار برای انتخاب موجود نباشد، بازیکن پاس می شود و بازی به کاربری که سنگ برای ادامه ی بازی دارد، می رسد.

محاسبه برندگی در بازیلند در سه روش ۳ و ۵ و ۷ دست انجام میپذیرد که اگر هر کاربر زودتر به این عدد برسد برنده بازی خواهد بود.